\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 7

 

Forventet verdiøkning på både C og D er 0,7 · 5 = 3,5 %.

Når markedet endres med 5 %, er altså forventet endring i prosjektverdi 3,5 % i samme retning for begge prosjekter. Usikkerheten i dette anslaget er imidlertid størst i prosjekt C. Dette skyldes at i prosjekt C er en større del av avkastningen bestemt av usystematiske risikokilder, dvs. av økonomiske faktorer som er uavhengige av markedet som helhet. Prosjekt C lever mer sitt eget isolerte liv i forhold til markedsbevegelsene enn hva prosjekt D gjør.