\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 4

 

B = (–100, 70, 70)
C = (–100, 40, 40, 40, 40)

Kapitalkostnaden settes til 10 % i begge prosjekter. Da er nåverdiene for B og C hhv. 21 og 27, slik at C har høyest nåverdi. Prosjekt C er derfor best.

Investeringen på 100 tilsvarer en årlig gjennomsnittsinvestering på 58 i prosjekt B og 32 i C. Gjennomsnittsoverskuddene er dermed 12 i B og 8 i C. Prosjekt B har derfor høyest gjennomsnittsoverskudd , men lavest nåverdi. Avviket mellom de to metodene skyldes ulik levetid i de prosjektene som sammenlignes. Med samme levetid vil prosjektet med høyest nåverdi også ha høyest gjennomsnittsoverskudd.