\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Gjenåpne gruve

Kapittel 4

Oppgave N4.8

Et gruveselskap planlegger å gjenåpne en gammel gruve over en periode på tre år. Det må investeres 220 mill. kroner initialt, og kontantstrømmen i det første og andre året er hhv. 330 mill. og 600 mill. I siste driftsår må det utføres en stor opprydning, slik at kontantstrøm i år 3 trolig blir –800 mill.

 1. Beregn prosjektets internrente. Bør prosjektet aksepteres eller forkastes ifølge internrentemetoden hvis kapitalkostnaden er 20 %?
 2. Hva er nåverdien ved 20 % kapitalkostnad?
 3. Bruk nåverdiprofilen til å forklare uoverensstemmelsen mellom svarene på delspørsmål a og b.

 

Se løsningsforslag: