\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 5

En fordel med regneark fremfor finanskalkulator er at det er enklere å beregne effekten av endrede forutsetninger. Dessuten gjør funksjonen Goal Seek/Målsøking det enkelt å besvare dette delspørsmålet. Dialogboksen for denne funksjonen finner du under fanen «Data» og knappen «What-if-Analysis»:

N5.5_losningsforslag d.png

Fremgangsmåten er å angi variabelen du vil se effekten i øverste åpne felt (her B18, dvs. cellen for nåverdi). Ønsket verdi på denne variabelen legger du i midterste felt (her lik null), og variabelen du vil se effekten av, legges i nederste felt (her celle B9, dvs. cellen for antall seilingsdager). Svaret blir 403 dager pr. år. Du finner en kommentar til dette resultatet i siste avsnitt i del 6.1.4.