\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Prisjustering

Kapittel 2

Oppgave N2.4

I eksempel 2.12 budsjetterer familien Hammer fremtidig nominell salgspris på garn. Dette kalles å inflatere prisen. Da regnes inflasjonen inn i salgsprisen, slik den angis med kjøpekraften av fremtidige kroner.

 

 1. Lag et regneark som budsjetterer prisen hvert år i 10 år fremover med samme fremgangsmåte som i eksempel 2.12. Bruk en årlig prisstigning på 5 %.


 2. Lag en matematisk formel og beregn hva prisen vil være med 5 % årlig prisøkning 30 år frem i tid, uten å gå veien om hvert enkelt år som i delspørsmål a.


 3. Bruk formelen i delspørsmål b til å beregne hva prisen blir om 10 år dersom den faller med 3 % pr. år.


 4. Når en eiendel avskrives med en saldosats på 20 %, betyr dette at eiendelens bokførte verdi reduseres med 20 % hvert år. Bruk formelen i delspørsmål b til å beregne bokført verdi av en anleggsinvestering på 10 millioner kroner etter 10 år med 20 % saldoavskrivning.Se løsningsforslag: