Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 6

 

De tilsvarende begrepene brukt i denne læreboken er hhv. innbetaling, utbetaling og (netto) nåverdi. I samfunnsøkonomiske analyser, som i dette tilfellet, finnes det som regel konsekvenser som ikke er lett å tallfeste i form av kroner og øre. Verdien av redusert reisetid er ikke så vanskelig, mens redusert lydforurensing og lavere CO2-utslipp er verre. Uansett vil det dreie seg om konsekvenser som både er usikre fremfor sikre og fjerne kontra nære i tid.

Diskontering og nåverdi er derfor relevant også i samfunnsøkonomiske analyser. Her er f.eks. et utdrag av en artikkel om helseøkonomi, hvor kurven viser forfatternes estimat på verdien av et leveår som ligger nær kontra fjernt fra nåtidspunktet. Kurven kommer frem ved å bruke en diskonteringsrente på 4 % (kilde: T. Wisløff, T.G. Abrahamsen, M.A.R. Bergsaker, Ø. Løvoll og I.S. Kristiansen: «Vaksinering – er det verdt pengene?» Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 2006; 126, s. 2670–2673).

65a.jpg

Figur 3 viser nåverdien av et leveår diskontert ved 4 % som en funksjon av når leveåret kommer. Nåverdien av ett leveår for eksempel 18 år inn i fremtiden er ca. 0,5.