Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Flytoget

Kapittel 6

Oppgave N6.6

66.jpg

I stortingsproposisjon nr. 52 (1999–2000) gjøres det en økonomisk utredning om Flytoget, som bl.a. inneholder en følsomhetsanalyse. I denne proposisjonen heter det bl.a.:
I forbindelse med verdivurderingen av NSB Gardemobenen AS er det gjennomført sensitivitetsanalyser som vider virkningen av 10, 20 og 30 pst. endring i pris og volum. Denne analysen gir et bilde av den usikkerhet som er knyttet til verdivurderingen av Flytoget.

Tabell 7.2 viser utfallsrommet ved slike avvik fra basisalternativet. Tabellen viser verdiene gitt endringer i en rammebetingelse av gangen. Utsalgene blir relativt store ved at endringen er forutsatt å skje allerede første år.

N6.6.png

  1. Er prosjektet mer robust overfor noen spesiell av disse fire variablene? Er ditt svar overraskende?
  2. Hva er kritisk verdi for billettprisen?
  3. I følsomhetsanalysen er alle variable regnet i faste priser, og det er brukt en kapitalkostnad på 7,5 % etter skatt. Virker dette rimelig?

 

Se løsningsforslag