\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Nytte og risiko

Kapittel 6

Oppgave N6.5

65-vy-logo.jpgReduksjon av togtiden på strekningen Oslo–Bergen har flere ganger vært drøftet politisk. Forkortet reisetid på strekningen Oslo–Hønefoss har vært et mulig tiltak. I 2015 ble det gitt klarsignal til prosjektet. Planlagt anleggsstart var 2019, men prosjektet ble utsatt til høsten 2020, med planlagt ferdigstillelse i 2024.

Her er to utdrag fra St.prp. nr. 66 (2001–2002) Om valg av trasékorridor for Ringeriksbanen m.m.

 1. Endringer i trafikktall og investeringskostnadene vurderes å være de mest kritiske faktorene for nytte-/kostnadstallet. Trafikktallene er påvirket av frekvens/togtilbud og konkurranseforholdet mellom tog og buss. Beregninger viser at en økning i trafikkinntektene med 30 % vil bedre nytten med ca. 500 mill. kr. En reduksjon av anleggskostnadene med 30 % vil forbedre nettonytten med ca. 800 mill. kr.
 2. I beregningene er det ikke tatt hensyn til at frekvensen i lokaltrafikken vil øke på strekningen Skøyen–Sandvika. For store deler av Bærum kommune betyr dette en forbedring i lokaltogtilbudet som vil kunne gi et vesentlig bidrag til høyere passasjertall og økt nytte.

 1. Hva er standardmålene på hhv. nytte, kostnad og nettonytte i denne læreboken? Kan slike mål brukes når konsekvensene av et prosjekt omfatter mer enn kontantstrømmer?


 2. Den risikoanalysen som er brukt i denne stortingsmeldingen, er ganske vanlig i offentlige utredninger. Hva slags type analyse er dette et eksempel på?

 

Se løsningsforslag