Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

AS Tekstil – momenter til diskusjon med Peder Ås

Kapittel 10

Til: Økonomidirektør Lars Holm
Fra: Økonomikonsulent Peder Ås
Dato: 10. januar 2019

Vedr: Lønnsomhetsvurdering av kapasitetsutvidelse

Som avtalt følger herved en del foreløpige beregninger og vurderinger angående den planlagte kapasitetsutvidelsen for produksjon av sengetøy.

Budsjettert kontantstrøm:

 

År 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Investering/Utrangering -50 20
Inntekter 30 31,5 33,1 34,7 36,5
Kostnader
Lønn 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Råvarer 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
Renter og avdrag 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Netto kontantstrøm -50 9,1 10,6 12,2 15,2 35,6

Denne kontantstrømmen har en internrente på 15,25 %. Prosjektet bør derfor gjennomføres. Diskontert med et avkastningskrav på 10 % blir nåverdien før skatt 8,686 mill. Med 22 % skatt er nåverdien etter skatt 6,918 mill.

Så vel avkastningskrav som utrangeringsverdi i år 2025 er usikker. Følgende figur viser lønnsomme og ulønnsomme kombinasjoner av avkastningskrav og utrangeringsverdi:

figur10.jpg

Jeg har også vurdert lønnsomheten i en ca. 50 % større kapasitetsutvidelse. Investeringsbeløpet blir i så fall 75 millioner kroner, men internrenten til dette alternativet er bare 14,89 %. Derfor har jeg valgt å se bort fra denne muligheten.

Prosjektets kontantstrøm er budsjettert ut fra forutsetningen om at vår kapasitetsutvidelse ikke vil medføre noen utvidelse hos noen av våre konkurrenter. Som kjent er mange av dem opptatt av egen og andres markedsandel, så det er en viss fare for at vår utvidelse kan bli møtt med utvidelser også hos våre konkurrenter. I så fall blir vår salgspris og dermed inntektene redusert med 5 % (til hhv. 28,5; 29,9, osv.). Internrenten reduseres til 11,50 %, men utvidelsen er fortsatt lønnsom.


Til denne oppgaven er det ikke fasit og løsningsforslag på nettsiden. Foreleseren din har tilgang til den via nettsidens lukkede del for forelesere.