\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Pensjonspolise

Kapittel 3

Oppgave N3.5

Denne oppgaven gjelder temaet varierende rente. Dette temaet er behandlet kort i lærebokens del 3.4.5, mens nettsiden gir en mer utførlig behandling.

En pensjonspolise kommer til å utbetale 19, 13 og 10 tusen kroner årlig de neste tre årene. Første utbetaling skjer om ett år. Ifølge anslag på fremtidig rentenivå er relevant perioderente i disse årene hhv. 2, 4 og 6 %.

 1. Hva er nåverdien av pensjonsutbetalingene?
 2. Hva er de geometriske gjennomsnittsrentene for de tre periodene?
 3. Hvilken nåverdi får du hvis kontantstrømmen diskonteres med de aritmetiske gjennomsnittsrentene?

Se løsningsforslag: