\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapitalbehov

Kapittel 2

Oppgave N2.5

Som medlem i prosjektgruppen for prosjekt L (L for Lurium) har du ansvaret for å budsjettere samlet investeringsbeløp for dette prosjektet. Du har innhentet disse opplysningene:

Fabrikken krever en tomt på 8 mål (8 000 m2). Prisen pr. mål er ca. 1,2 millioner kroner. Arealbehovet for bygninger er 2 500 m2, og byggekostnad pr. m2 har du anslått til 18 000 kroner. Fra prosjektgruppens ingeniør har du fått en oversikt over nødvendige investeringer. Samlet investering i maskiner og utstyr er 28 millioner, hvorav 5 millioner er kontormaskiner. Representanten for personalavdelingen i prosjektgruppen har meldt inn en opplæringskostnad på 30 000 kroner for hver av de 70 ansatte ved fabrikken. Arbeidskapital i første driftsår har du anslått direkte til 12 millioner kroner.

 1. Budsjetter samlet kapitalbehov for Luriumfabrikken.


 2. Det er også din oppgave å budsjettere de skattemessige avskrivningene første driftsår. Bruk følgende saldosatser: Tomt: 0 %, Bygning: 2 %, Maskiner: 20 %, Kontormaskiner:; 30 % og Opplæring: 100 %.

Se løsningsforslag: