\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Navigare

Kapittel 5

Oppgave N5.5

Navigare ASA er et gammelt, anerkjent og veletablert skipsrederi som ble børsnotert i 1980. Rederiet eier og driver mange skip, men har hovedtyngden av virksomheten sin innenfor transport av råolje. Børsverdien av selskapet er ca. 8 milliarder NOK. Du arbeider i finansavdelingen i Navigare og har fått i oppgave å analysere lønnsomheten i å utvide flåten. Ett av flere alternativer er å investere i et tankskip på 280 000 dødvekttonn. Foreløpige samtaler med et verft har indikert en pris på 100 mill. USD. Verftet tilbyr finansiering til 4 % over 10 år for 70 % av byggesummen.

Driftskostnadene er budsjettert til 14 000 USD per dag. Skipet blir satt inn i et ti års certeparti (leiekontrakt) med et meget solid oljeselskap. Dagraten er 38 000 USD. I dagens markedssituasjon vurderer rederiet denne raten som svært god. Skipet forventes å være i drift 350 dager pr. år. Aktuell avskrivningssats er 20 %. Verdien av skipet etter 10 år er anslått til 40 mill. USD.

 1. Budsjetter kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt første driftsår. Det er spesielle skatteregler for skipsfartsnæringen i Norge, men du kan bruke vanlige skatteregler for denne oppgaven og en skattesats på 22 %.


 2. Strategien i Navigare ASA er å bemanne skipene med offiserer fra Norge og mannskap fra Filippinene. For å sikre fremtidig tilgang på norske offiserer vil imidlertid hele besetningen på en eventuell nykontrahering være norsk. Dette innebærer at driftskostnadene pr. dag for det nye skipet vil bli 4 000 USD høyere enn om skipet skulle bemannes som rederiets øvrige skip. Påvirker denne opplysningen din analyse i delspørsmål a på noen måte?


 3. Anta at skipets restverdi etter 10 år er 40 000 USD. Beregn kontraheringens nåverdi ved en kapitalkostnad på 5 %.


 4. Beregn hvor mange seilingsdager skipet må ha pr. år for at nåverdien skal bli lik null.


 5. Er du helt sikker på at det er riktig å bruke 38 000 USD pr. dag som salgsinntekt for dette prosjektet?
  Hint

 

Se løsningsforslag