Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Navigare

Kapittel 5

Oppgave N5.5

Navigare ASA er et gammelt, anerkjent og veletablert skipsrederi som ble børsnotert i 1980. Rederiet eier og driver mange skip, men har hovedtyngden av virksomheten sin innenfor transport av råolje. Børsverdien av selskapet er ca. 8 milliarder NOK. Du arbeider i finansavdelingen i Navigare og har fått i oppgave å analysere lønnsomheten i å utvide flåten. Ett av flere alternativer er å investere i et tankskip på 280 000 dødvekttonn. Foreløpige samtaler med et verft har indikert en pris på 100 mill. USD. Verftet tilbyr finansiering til 4 % over 10 år for 70 % av byggesummen.

Driftskostnadene er budsjettert til 14 000 USD per dag. Skipet blir satt inn i et ti års certeparti (leiekontrakt) med et meget solid oljeselskap. Dagraten er 38 000 USD. I dagens markedssituasjon vurderer rederiet denne raten som svært god. Skipet forventes å være i drift 350 dager pr. år. Aktuell avskrivningssats er 20 %. Verdien av skipet etter 10 år er anslått til 40 mill. USD.

  1. Budsjetter kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt første driftsår. Det er spesielle skatteregler for skipsfartsnæringen i Norge, men du kan bruke vanlige skatteregler for denne oppgaven og en skattesats på 22 %.


  2. Strategien i Navigare ASA er å bemanne skipene med offiserer fra Norge og mannskap fra Filippinene. For å sikre fremtidig tilgang på norske offiserer vil imidlertid hele besetningen på en eventuell nykontrahering være norsk. Dette innebærer at driftskostnadene pr. dag for det nye skipet vil bli 4 000 USD høyere enn om skipet skulle bemannes som rederiets øvrige skip. Påvirker denne opplysningen din analyse i delspørsmål a på noen måte?


  3. Anta at skipets restverdi etter 10 år er 40 000 USD. Beregn kontraheringens nåverdi ved en kapitalkostnad på 5 %.


  4. Beregn hvor mange seilingsdager skipet må ha pr. år for at nåverdien skal bli lik null.


  5. Er du helt sikker på at det er riktig å bruke 38 000 USD pr. dag som salgsinntekt for dette prosjektet?
    Hint

 

Se løsningsforslag