Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppsummering

Kapittel 9

Last ned lyden til denne oppsummeringen her.

 

vignett-oppsummering.jpg9.5_Oppsummering.mp3

Etter at styrelederens klubbeslag har markert vedtak om å investere i et prosjekt, er det tid for å realisere det som hittil har vært planer og budsjetter. For markedsføringsprosjekter må det lages annonser og reklamefilmer. For anleggsinvesteringer må det bygges og monteres. Felles for alle prosjekter er at et vedtak i seg selv ikke skaper verdier. Vedtakene må settes ut i livet, dvs. implementeres. Det første steget i denne gjennomføringen kan kalles investeringsfasen. Det neste er driftsfasen. Finans er nyttig i begge.

Det er ingen prinsipiell forskjell mellom kontantstrøm i investeringsfasen og i driftsfasen. For store prosjekter kan det gå mange år fra vedtaket om igangsettelse til produksjonen starter. Utbetalingene i denne perioden må plasseres på rett sted på tidsaksen, og de kan først summeres etter at de er diskontert til et felles tidspunkt. For prosjekter med mange års investeringsfase må du derfor være ekstra nøye med å angi om samlet investering regnes ved byggestart eller ved ferdigstillelse.

I driftsfasen er arbeidskapitalen et viktig tema. Betydningen av arbeidskapital kan illustreres ved å beregne nåverdien av den kapitalbindingen arbeidskapitalen krever. For alle positive kapitalkostnader er nåverdien av arbeidskapitalen isolert sett negativ. Fordelene med å ha arbeidskapital kommer imidlertid til uttrykk i prosjektets øvrige kontantstrøm gjennom lavere utbetalinger og høyere innbetalinger enn hva bedriften ville fått med lavere arbeidskapital.

Lager av råvarer og ferdigvarer er store komponenter i arbeidskapitalen. Størrelsen på råvarelageret bestemmes av innkjøpsstørrelse og forbruk. Småinnkjøp er urasjonelt for både kjøper og selger. Ved å tilby kvantumsrabatt gir selger kjøper et insentiv til å kjøpe inn store partier. For kjøper er det et investeringsprosjekt å kjøpe stort. For selger er det et finansieringsprosjekt når kvantumsrabatten benyttes. Lønnsomheten i disse prosjektene for begge parter finner du på vanlig måte: Budsjetter først, diskonter etterpå.

Ved salg på kreditt får selger en fordring på kjøper, mens kjøper pådrar seg en gjeld til selger. Kredittsalget påvirker dermed arbeidskapitalen på begge sider av handelen. Selger kan redusere sin arbeidskapital ved å tilby rabatt ved tidlig betaling. Dette kalles kontantrabatt. Som for kvantumsrabatt er kontantrabatt en investeringsmulighet for kjøper og en finansieringsmulighet for selger.

Kassekreditt er et kortsiktig lån som kan finansiere deler av omløpsmidlene. Innenfor en avtalt ramme kan bedriften selv bestemme hvor mye den vil trekke på kassekreditten. Du finner effektiv rente på kassekreditten som for andre lån: Budsjetter kontantstrøm og finn den rentesatsen som gjør nåverdien lik null. Det spesielle med kassekreditt er at effektiv rente faller når utnyttelsesgraden øker. Dette skyldes at kvartalsprovisjonen er den samme uansett utnyttelsesgrad, dvs. en fast utbetaling.

Før eller siden blir alle prosjekter avviklet. Da er spørsmålet hvilken levetid som gir prosjektet størst verdi. En slik analyse kan du gjøre før prosjektstart ved å budsjettere kontantstrømmen ved alternative levetider. Du velger så den levetiden som gir høyest nåverdi. Både da, og når som helst i driftsfasen, kan du også gjøre en marginalbetraktning og sjekke om det lønner seg å drive videre eller å avvikle. Salg i driftsfasen er også et alternativ som krever analyse. Salg er aktuelt hvis en kjøper har verdsatt prosjektet høyere enn nåverdien av den kontantstrømmen prosjektet vil gi den nåværende eieren. Da vil salg til en pris mellom disse to verdiene være til fordel for både kjøper og selger.

Ved avslutningen av prosjektet vet du mye mer enn ved begynnelsen. Ved å sammenligne oppnådde resultater med de opprinnelige forutsetningene kan du besvare mange spørsmål: Ble priser, kostnader og produksjonsvolum som du hadde forutsatt, eller var du systematisk for optimistisk eller for pessimistisk? Fortiden kan du ikke påvirke, men kunnskap om avvik er verdifull for å kunne øke kvaliteten på fremtidige analyser.