\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:54:55.922948+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "89f44e03-1e6c-458b-921b-fd892ecb23a9",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      70,
    title         "7 Kapitalkostnad",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:51:32.832119+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

AS Westco

Kapittel 7

Oppgave N7.2

72-ill.jpgFlorø-selskapet AS Westco vurderer et prosjekt som innebærer leveranse av en ny type hydrauliske pumper til borevirksomheten i Nordsjøen. Ordretilgangen vil komme til å avhenge av aktivitetsnivået i lete- og produksjonsboring. Dette aktivitetsnivået vil i sin tur påvirkes av konsesjonstildelinger og av prisforventningene for petroleum.

Ved budsjetteringen av fremtidig inntjening neste år tar selskapet utgangspunkt i tre alternative nivåer på boreaktiviteten (lavt, middels og høyt). Regnet i dagens prisnivå anslås salgsinn¬betalingene til hhv. 19, 27 og 40 mill. kroner. De variable utbetalingene til driften estimeres til hhv. 15, 21 og 29 mill. De faste utbetalingene blir trolig 3 mill. kroner uansett, mens avskrivningene blir 2 mill. Westco er i skatteposisjon og betaler 27 % skatt.

 1. Budsjetter kontantstrøm fra driften (totalkapitalstrøm) etter skatt ved alternative aktivitetsnivåer.

De tre fremtidige aktivitetsnivåene antas å være like sannsynlige.

 1. Beregn forventet verdi og standardavvik for kontantstrøm fra driften etter skatt.

AS Westco må investere 17 mill. i dette prosjektet i form av et lagerbygg. Planperioden for prosjektet er seks år. Både nivå og usikkerhet i kontantstrømmen forventes å holde seg temmelig uforandret i løpet av disse seks årene. Risikofri rente etter skatt er 4 %, og selskapet bruker 12 % kapitalkostnad etter skatt på dette prosjektet. I denne grovanalysefasen tas det ikke hensyn til verken kapitalbinding i arbeidskapital eller restverdien på produksjonsanlegget.

 1. Bør det nye prosjektet igangsettes?
 2. Hvilken kronemessig risikokostnad er prosjektet belastet med?

 

Se løsningsforslag: