\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-03 10:03:22.247536+00",
    custom_init      "admin=1",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "369e396d-f191-4cd8-837a-9d0d7fffefac",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "title_asc",
    sort_number      undef,
    title         "-Ressurser",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2015-11-18 08:15:55.283702+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Rettelser

Denne siden inneholder rettelser til boken.

Samme hvor grundig korrekturen av et bokmanus er, dukker det alltid opp trykkfeil. På denne nettsiden legger vi inn feil etter hvert som de oppdages.
Finner du noe du tror er feil i boken eller på nettsiden, setter vi stor pris på om du melder fra til en av forfatterne:

Øyvind Bøhren: oyvind.bohren[at]gmail.com
Per Ivar Gjærum: per[at]gjarum.org


Rettelser til første og andre opplag av bokens førsteutgave (feil i første opplag finnes under)

Rettelser til feil i 2. opplag 2017

 1. side 40
  I figur 1.4: Erstatt Variable enhetskostnader med Variable kostnader.
 2. side 74
  Tabellen viser til «d. Anleggskapital (tusen kr)». Her står det i fjerde linje «Sum investering i arbeidskapital».
  Det skal være «Sum investering i anleggskapital»
 3. side 87
  Nederst på siden, står det: «(…) og i tabell 2.9 budsjetterte vi kontantstrøm til egenkapital etter skatt.»
  Det skal være tabell 2.10 det henvises til.
 4. side 161
  I løsningsforslaget til oppgave 3.6a endres diskonteringsfaktorene og nåverdiene til:
  feil oppg 3.6a.jpg

  I løsningsforslaget til oppgave 3.6b endres 445 080 til 445 180.
 5. side 162
  I løsningsforslag til oppgave 3.6c, linje 5, erstattes 10 000 med 100 000.
 6. side 163
  I andre og tredje linje står «Avdrag i linje 3 er restlån ved årets begynnelse minus årets avdrag». Erstattes med «Avdrag i linje 3 er annuitet minus rente».
 7. side 207
  Tredje linje i eksempel 4.20: Erstatt pil mot høyre med pil mot venstre i andre annuitetsfaktor (skal være invers annuitetsfaktor)
 8. side 237
  I skatteberegningen som ligger bak linje 35 er det dessverre gjort en prinsipielt viktig feil. Vi har nemlig feilaktig trukket fra avdragene, og ikke rentene, ved beregning av spart skatt. Dette innebærer at linje 35 skal endres til (- 27, 3, 2, 0, - 1, -113). Feilen har ingen synlig effekt på internrenten (10,6 % i nest siste linje på side 237).
 9. side 238
  Linje 36 i tabell 5.6 endres til: (- 451, -116, - 114, - 111, -109, - 1 329) og linje 38 endres til: (- 367, - 30, - 26, -22, -18, 1 422).
 10. side 239
  I tabell 5.7 endres nåverdien av prosjektet ved alternative kapitalkostnader til: (959, 438, 140, - 39, -150, -221). Siden rentene er litt større enn avdragene alle år, er de korrekte nåverdiene litt høyere enn de feilaktige.
 11. side 440
  Del 9.1.3, andre linje: stryk ordet «men»
 12. side 444
  I andre avsnitt, fjerde linje skal ordet «prosjektlutt» erstattes av ordet «prosjektslutt».
 13. side 420
  I første linje skal det siste ordet være totalkapitalstrøm
 14. side 451
  Figur 9.7 – rettinger til figuren
  fig 9.7.jpg
 15. side 462
  Figur 9.10 – rettinger til figuren
  fig 9.10.jpg
 16. side 513
  Justeringer og forenklinger til formlene:
  side 513.jpg

Rettelser til feil i 1. opplag 2015

 1. side 35
  Tredje linje i Eksempel 1.3 og første linje under tabell 1.4: Erstatt 7 000 med 7 000’.
 2. side 40
  I figur 1.4: Erstatt Variable enhetskostnader med Variable kostnader.
 3. side 50
  oppgave 1.5 - Tilføyelse i nest siste setning etter «velstående onkel» : «og ber om å få låne 10 00 kroner».
 4. side 51
  Sjette linje i oppgave 1.1: Erstatt 3 201 med 3 411
 5. side 53
  I de to tabellene på denne siden skal første kolonne ha overskriften Forbruk/enhet og andre kolonne Pris/enhet. De to headingene som står skal altså bytte plass.

  feil i FIF 1.png

 6. side 74
  Tabellen viser til «d. Anleggskapital (tusen kr)». Her står det i fjerde linje «Sum investering i arbeidskapital».
  Det skal være «Sum investering i anleggskapital»
 7. side 87
  Nederst på siden, står det: «(…) og i tabell 2.9 budsjetterte vi kontantstrøm til egenkapital etter skatt.»
  Det skal være tabell 2.10 det henvises til.
 8. side 109
  Siste linje før avsnitt 3.1.1: 3.4.5 endres til 3.4.1
  Dette skal være 3.4.1.
 9. side 114
  Siste linje i andre avsnitt : Erstatt 185 394 med 126 532.
 10. side 115
  Siste linje i nest siste avsnitt : Erstatt 1,4 med 1,2.
 11. side 133
  I andre linje erstattes «i T perioder» med «fra periode 2 til periode T»,
  I andre linje under uttrykk (3.17) erstattes «i T perioder» med «fra periode 2 til periode T»
 12. side 153
  Siste linje i oppgave 3.4: å skal være på
 13. side 161
  I løsningsforslaget til oppgave 3.6a endres diskonteringsfaktorene og nåverdiene til:
  feil oppg 3.6a.jpg

  I løsningsforslaget til oppgave 3.6b endres 445 080 til 445 180.
 14. side 162
  I løsningsforslag til oppgave 3.6c, linje 5, erstattes 10 000 med 100 000.
 15. side 163
  I andre og tredje linje står «Avdrag i linje 3 er restlån ved årets begynnelse minus årets avdrag». Erstattes med «Avdrag i linje 3 er annuitet minus rente».
 16. side 207
  Tredje linje i eksempel 4.20: Erstatt pil mot høyre med pil mot venstre i andre annuitetsfaktor (skal være invers annuitetsfaktor)
 17. side 217
  I siste linje erstattes «fire» med «fem».
 18. side 234
  I linje 1 og 2 erstattes setningen "Hagen velger en planleggingshorisont på fem år." med setningen "Hagen vil eventuelt kjøpe leiligheten i år 2016. Han regner med å få leieinnbetalinger og driftsutbetalinger i hele 2016. Leiligheten planlegges solgt i 2021." I line 3 strykes "om fem år"
 19. side 237
  I skatteberegningen som ligger bak linje 35 er det dessverre gjort en prinsipielt viktig feil. Vi har nemlig feilaktig trukket fra avdragene, og ikke rentene, ved beregning av spart skatt. Dette innebærer at linje 35 skal endres til (- 27, 3, 2, 0, - 1, -113). Feilen har ingen synlig effekt på internrenten (10,6 % i nest siste linje på side 237).
 20. side 238
  Linje 36 i tabell 5.6 endres til: (- 451, -116, - 114, - 111, -109, - 1 329) og linje 38 endres til: (- 367, - 30, - 26, -22, -18, 1 422).
 21. side 239
  I tabell 5.7 endres nåverdien av prosjektet ved alternative kapitalkostnader til: (959, 438, 140, - 39, -150, -221). Siden rentene er litt større enn avdragene alle år, er de korrekte nåverdiene litt høyere enn de feilaktige.
 22. side 274
  Andre setning erstattes med
  «Kontroller selv at med D1 = 20 og r = 9 % vil kursen bare øke med 16 % (fra 286 til 333) hvis veksten øker med 1 prosentpoeng fra 2 % til 3 %.»
 23. side 285
  første linje i oppgave 5.5: Eksempel 5.3 skal være eksempel 5.6.
 24. side 291
  I løsningsforslaget til oppgave 5.2 tredje linje skal det stå:
  Feil i FIF side 291.png
 25. side 292
  Fjerde linje fra toppen skal være: 100 +/- PV
 26. side 394
  I neste nederste linje står «vel diversifisert». Erstattes med «veldiversifisert».
 27. side 397
  I tredje linje erstattes 23,04 med 22,08
  I fjerde linje erstattes 19,30 med 18,49
 28. side 420
  I første linje skal det siste ordet være totalkapitalstrøm
 29. side 434
  Linje 9 nedenfra: (8.7) skal være (8.6)
 30. side 471
  Kritisk verdi oppgis til 6,53 år. Dette skal være 6,53 mill. kr/år.
 31. side 472
  I andre linje skal 268 erstattes med 286.
 32. side 473
  Stryk setningen i siste linje: Dette er vist på figuren nedenfor.
 33. I løsningsforslaget til oppgave 8.2a skal det legges til følgende under punktet om utregning av gjeldsandel: «Arbeidskapital = 2009-1146 = 843»