\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:45:16.702499+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "d866e00f-0482-4aaf-a5fe-fa15120f55e5",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      20,
    title         "2 Budsjettering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 08:41:19.972476+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Prisjustering

Kapittel 2

Oppgave N2.4

I eksempel 2.12 budsjetterer familien Hammer fremtidig nominell salgspris på garn. Dette kalles å inflatere prisen. Da regnes inflasjonen inn i salgsprisen, slik den angis med kjøpekraften av fremtidige kroner.

 

 1. Lag et regneark som budsjetterer prisen hvert år i 10 år fremover med samme fremgangsmåte som i eksempel 2.12. Bruk en årlig prisstigning på 5 %.

 2. Lag en matematisk formel og beregn hva prisen vil være med 5 % årlig prisøkning 30 år frem i tid, uten å gå veien om hvert enkelt år som i delspørsmål a.

 3. Bruk formelen i delspørsmål b til å beregne hva prisen blir om 10 år dersom den faller med 3 % pr. år.

 4. Når en eiendel avskrives med en saldosats på 20 %, betyr dette at eiendelens bokførte verdi reduseres med 20 % hvert år. Bruk formelen i delspørsmål b til å beregne bokført verdi av en anleggsinvestering på 10 millioner kroner etter 10 år med 20 % saldoavskrivning.


Se løsningsforslag: