\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:53:46.148532+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "f88790d2-6a4d-481e-9c8a-1161f3dd9a81",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      60,
    title         "6 Følsomhet",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:50:27.383483+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Nytte og risiko

Kapittel 6

Oppgave N6.5

65-nsb-logo.jpgReduksjon av togtiden på strekningen Oslo–Bergen har flere ganger vært drøftet politisk. Forkortet reisetid på strekningen Oslo–Hønefoss har vært et mulig tiltak. I 2015 ble det gitt klarsignal til prosjektet, og planlagt anleggsstart er 2019.

Her er to utdrag fra St.prp. nr. 66 (2001–2002) Om valg av trasékorridor for Ringeriksbanen m.m.

 1. Endringer i trafikktall og investeringskostnadene vurderes å være de mest kritiske faktorene for nytte-/kostnadstallet. Trafikktallene er påvirket av frekvens/togtilbud og konkurranseforholdet mellom tog og buss. Beregninger viser at en økning i trafikkinntektene med 30 % vil bedre nytten med ca. 500 mill. kr. En reduksjon av anleggskostnadene med 30 % vil forbedre nettonytten med ca. 800 mill. kr.
 2. I beregningene er det ikke tatt hensyn til at frekvensen i lokaltrafikken vil øke på strekningen Skøyen–Sandvika. For store deler av Bærum kommune betyr dette en forbedring i lokaltogtilbudet som vil kunne gi et vesentlig bidrag til høyere passasjertall og økt nytte.

 1. Hva er standardmålene på hhv. nytte, kostnad og nettonytte i denne læreboken? Kan slike mål brukes når konsekvensene av et prosjekt omfatter mer enn kontantstrømmer?
 2. Den risikoanalysen som er brukt i denne stortingsmeldingen, er ganske vanlig i offentlige utredninger. Hva slags type analyse er dette et eksempel på?

 

Se løsningsforslag